Financieel, juridisch en fiscaal advies &
administratieve ondersteuning voor
ondernemers en particulieren

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN HILBRINK ADVIESBUREAU B.V.

Artikel 1. Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden gelden voor de met ingang van deponeringsdatum door ons gesloten overeenkomsten voor het verrichten van diensten als bedoeld in art. 1637 BW en zijn van toepassing met uitzondering van wijzigingen welke door ons uitdrukkelijk en schriftelijk dienen te zijn bevestigd.
 2. Algemene voorwaarden van opdrachtgevers voor met ons aangegane overeenkomsten gelden slechts voor zover deze niet in strijd zijn met onze voorwaarden, tenzij afwijkingen uitdrukkelijk schriftelijk worden overeengekomen. In geval van twijfel omtrent de vraag of zodanige strijdigheid bestaat, prevaleren onze voorwaarden. Voorwaarden van opdrachtgevers kunnen slechts aanvaard worden met inachtneming van het bovenstaande, door deze voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk te aanvaarden.
 3. In afwijking van het in artikel 1.1 bepaalde gelden deze voorwaarden ook voor overeenkomsten gesloten voor de deponeringsdatum, indien bedoelde partijen deze voorwaarden toegezonden hebben gekregen, dan wel hen op andere wijze duidelijk is geworden, dat deze voorwaarden op de rechtsverhouding tussen partijen voor toekomstige diensten van toepassing zullen zijn, behoudens, voor zover deze partijen binnen veertien dagen na kennisneming van de werking der voorwaarden schriftelijk hebben verklaard met de toepasselijkheid van onze voorwaarden niet akkoord te zijn.

Artikel 2. Offertes en orderbevestigingen

 1. De door ons uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend. Wij zijn slechts gebonden indien wij een opdracht schriftelijk hebben aanvaard. Tussen partijen geldt de door ons gezonden schriftelijke aanvaarding als volledig bewijs.
 2. Indien de wederpartij onjuistheden in de orderbevestiging aantreft, dan wel van mening is aan te treffen, zal deze partij zulks op straffe van verval binnen 8 dagen na dagtekening van de orderbevestiging aan ons schriftelijk kenbaar maken.

Artikel 3. Dienstverlening

 1. De dienstverlening zal geschieden door middel van een inspanningsverbintenis. Indien het resultaat anders is, dan opdrachtgever beoogd heeft, zal opdrachtgever desondanks het honorarium verschuldigd zijn. Ook indien de opdrachtgever geen gebruik maakt van de door ons verrichte diensten, zal verschuldigdheid van het honorarium blijven bestaan.
 2. De opdrachtgever is gehouden alle inlichtingen te verstrekken welke noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de opdracht. Bovendien zal de opdrachtgever ons alle bescheiden ter inzage geven welke noodzakelijk zijn voor het optimaal uitvoeren van de opdracht. Opdrachtgever staat garant voor de juistheid van de door hem verstrekte gegevens en bescheiden.
 3. Wij zijn gehouden de opdracht zodanig uit te voeren, dat, voor zover de verstrekte gegevens toereikend zijn, aan de wettelijke eisen op het desbetreffende gebied voldaan wordt.

Artikel 4. Risico en aansprakelijkheid

 1. Opdrachtgever kan ons niet aansprakelijk stellen voor schade, welke hij door of tengevolge van ons optreden zou mogen ondervinden, tenzij ons grove nalatigheid kan worden verweten.
 2. De opdrachtgever vrijwaart ons voor alle aanspraken op schadevergoeding door derden, welke deze laatsten tegen ons zouden kunnen instellen op grond van enig handelen of nalaten van de zijde van ons of door de door ons  aangewezen personen in verband met de uitvoering van enigerlei opdracht of het voldoen aan enige leveringsplicht uit een opdracht voortvloeiend ten behoeve van de opdrachtgever.
 3. Wij zijn nimmer aansprakelijk en evenmin verantwoordelijk voor gegevens, door of namens opdrachtgever al of niet juist aan ons verstrekt.
 4. In geval van overmacht worden wij ontslagen van het nakomen van de overeengekomen leveringstermijn, zonder dat opdrachtgever uit dien hoofde enig recht op vergoeding van kosten, schade of interessen kan doen gelden.
 5. In geval van overmacht verplichten wij ons echter terstond daarvan mededeling te doen aan opdrachtgever, die op zijn beurt gerechtigd is de order schriftelijk te annuleren, evenwel onder de verplichting om direct en ineens aan ons te vergoeden het uitgevoerde gedeelte van de opdracht.
 6. Onverminderd het bovenstaande schept de door ons opgegeven levertijd geen andere dan inspanningsverplichtingen, zodat overschrijding van de levertijd de wederpartij nimmer recht geeft op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of het zelf door derden doen uitvoeren van hetgeen is overeengekomen, terwijl de tegenpartij zonder meer verplicht blijft tot betaling, ook indien vóór een vastgestelde datum werd overeengekomen.
 7. De schade voor wederpartij ingevolge grove nalatigheid door ons, dan wel personeel van ons, geeft geen recht op een hogere schadevergoeding dan de met betrekking tot de overeenkomst, waaruit de schade is voortgevloeid, gedeclareerde of te declareren honoraria. Met name is opdrachtnemer niet aansprakelijk voor gevolg- winst- of indirecte schade. Wij behouden ons het recht toe de schade, welke is ontstaan zelf ongedaan te maken, c.q. te beperken.
 8. De aansprakelijkheid van schade voor rekening van opdrachtgever aan ons bureau toegebracht zal vervallen na twee jaren na ontstaan van die schade.

Artikel 5. Aanvang en beëindiging van de overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand conform het in artikel 2.1 bepaalde in geval een offerte is uitgebracht. De overeenkomst kan echter ook op andere wijze tot stand komen en bewezen worden.
 2. Behoudens anders schriftelijk is overeengekomen, dan wel uit de aard der overeenkomst voortvloeit, zal de duur van de overeenkomst voor onbepaalde tijd zijn.
 3. De overeenkomst zal eindigen na schriftelijke opzegging door de opdrachtgever, mits een opzegtermijn van drie maanden in acht genomen wordt. Derden, werkzaam op hetzelfde terrein als ons bureau kunnen eerst dezelfde werkzaamheden aanvangen, nadat de door ons verrichtte werkzaamheden volledig zijn betaald. Voor die tijd zijn wij niet gehouden de in ons bezit zijnde gegevens aan opdrachtgever of een derde te overhandigen.Wij zijn gerechtigd de overeenkomst op elk door ons gewenst moment te beëindigen door schriftelijke opzegging.
 4. Bij beëindiging dient de reden daarvan te worden vermeld.
 5. Verplichtingen van de opdrachtnemer worden geschorst bij ziekte, overlijden of ontstentenis anderszins van adviseurs of medewerkers, wanneer de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voldoet, alsmede wanneer geen zekerheid kan worden verkregen voor de betaling van nog openstaande declaraties.

Artikel 6. Honorarium

 1. Het honorarium zal worden bepaald op grond van de (te) bestede(n) arbeid(stijd) en op grond van redelijkheid en billijkheid.
 2. Het honorarium zal worden vermeerderd met de kosten, verschotten en de omzetbelasting.
 3. Wij zullen het honorarium, vermeerderd met de kosten, verschotten en de omzetbelasting per maand, per kwartaal of per jaar aan de opdrachtgever in rekening brengen. Ook kunnen wij het honorarium, vermeerderd met kosten enz. in rekening brengen zodra de opdracht is voltooid.
 4. Wij kunnen de opdrachtgever een voorschot in rekening brengen, zulks ter hoogte van de vermoedelijke declaratie, vermeerderd met de te verwachten kosten, verschotten en omzetbelasting.
 5. Indien een opdrachtgever wenst, dat wij voortijdig een opdracht beëindigen, zijn wij gerechtigd de opdrachtgever het voor deze opdracht geldende tarief ten volle in rekening te brengen, zonder dat de opdrachtgever zich erop kan beroepen, dat de opdracht niet ten volle is uitgevoerd.

Artikel 7. Betaling

 1. Voor zover geen andere betalingsvoorwaarden zijn overeengekomen, zal de opdrachtgever de bedragen, zoals deze door ons in rekening zijn gebracht, steeds zonder korting of schuldvergelijking dienen te voldoen binnen dertig dagen na de datum van declaratie.
 2. Indien de opdrachtgever niet binnen de hiervoor bedoelde termijn, danwel binnen de overeengekomen termijn heeft betaald, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en hebben wij, zonder dat daartoe enige sommatie of ingebrekestelling is vereist, het recht de opdrachtgever een rente ad 1,5% per maand vanaf de vervaldag in rekening te brengen, zulks tot aan de datum der algehele voldoening, een en ander onverminderd ons verder toekomende rechten. Maandgedeelten worden voor de berekening van vermelde rente, als gehele maand berekend.
 3. De opdrachtgever is buiten de verplichtingen, voortvloeiende uit deze algemene voorwaarden, tevens verschuldigd alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, die wij moeten maken teneinde de nakoming, de ontbinding of schadevergoeding ingevolge deze overeenkomst al dan niet in rechte te vorderen van de opdrachtgever, danwel aangesproken door de opdrachtgever, zich te verweren, tenzij in dit laatste geval blijkens een gerechtelijke uitspraak ten onrechte verweer is gevoerd.
 4. Buitengerechtelijke kosten zijn door de opdrachtgever verschuldigd in ieder geval, dat wij voor de invordering de hulp van een derde hebben moeten maken. Onverminderd eventuele verdere rechten en aanspraken zullen de buitengerechtelijke kosten in ieder geval 15% van de verschuldigde hoofdsom bedragen met een minimum van vijfenzeventig gulden.

Artikel 8. Auteursrecht

 1. Onverminderd de bepalingen van de auteurswet hebben wij het uitsluitend recht van verwezenlijking, openbaarmaking en verveelvoudiging van onze rapporten, adviezen, modellen, systemen e.d. Het ter hand stellen van rapporten aan de opdrachtgever geeft deze niet het recht deze rapporten e.d. zonder onze toestemming al of niet gewijzigd in strijd met ons auteursrecht aan te wenden.
 2. Wij zijn niet aansprakelijk wegens schending van auteursrechten octrooien of licenties van derden door gebruik van gegevens, welke wij door of vanwege de opdrachtgever ter uitvoering van de opdracht zijn verstrekt.

Artikel 9. Geschillen en bevoegde rechter

 1. Op deze overeenkomst en op overeenkomsten die daarvan het uitvloeisel zijn is het Nederlands Recht van toepassing.
 2. Voor alle geschillen, waaronder begrepen die geschillen, die slechts door een der partijen als zodanig worden beschouwd, die ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn en die in verband met hun aard, danwel in verband met de hoogte van het gevorderde bedrag, vallen onder de competentie van de Arrondissementsrechtbank, is bij uitsluiting bevoegd de rechtbank van het Arrondissement, waarbinnen ons bureau gevestigd is.

Artikel 10. Inwerkingtreden

 1. Deze voorwaarden treden in werking op 1 juni 1987

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam.

 

 

Nieuws

Varianten box 3-heffing berekening tot 2022 en vanaf 2023

Bron: SRA - Publicatiedatum: 20-06-2024 Op 6 juni 2024 oordeelde de Hoge Raad dat nader rechtsher... Lees meer »

Hoge Raad: box 3 op basis van werkelijk rendement

Bron: SRA - Publicatiedatum: 06-06-2024 Donderdag 6 juni 2024 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat h... Lees meer »

Eisen inzake bestedingen ANBI verduidelijkt

Bron: SRA Algemeen Nut beogende Instellingen, ANBI’s, hebben onder voorwaarden recht op een aanta... Lees meer »

Let op bij terugvragen btw van niet-betalende debiteur

Bron: SRA - Publicatiedatum: 06-05-2024 Heeft u debiteuren die hun facturen niet (geheel) betalen? Lees meer »