Financieel, juridisch en fiscaal advies &
administratieve ondersteuning voor
ondernemers en particulieren

Privacy statement Hilbrink Adviesbureau

Algemeen

Om de diensten aan u beschikbaar te kunnen stellen en de werkzaamheden van de Hilbrink Adviesbureau BV te kunnen uitvoeren, is het noodzakelijk dat wij in een aantal gevallen uw persoonsgegevens verwerken.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) bevat regels voor de verwerking en de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij respecteren uw privacy en zorgen ervoor dat al uw persoonsgegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de AVG worden behandeld. In dit privacy statement wordt uitgelegd welke persoonsgegevens worden verwerkt, wat er met uw persoonsgegevens wordt gedaan en welke rechten u heeft.

Welke gegevens worden door ons verwerkt?

Afhankelijk van uw situatie kunnen de volgende persoonsgegevens indien u: Conform uw opdracht: het verwerken van uw bescheiden voor het uitvoeren of doen uitvoeren van de opdracht;

Doel van de verwerking

Wij verwerken (uw) persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, t.w. voor:

Rechtsgrond van de verwerking

De verwerking van uw persoonsgegevens baseren wij op de volgende rechtsgronden: wettelijke verplichtingen op grond van vooral wetgeving en het gerechtvaardigde belang van ons beiden.

Herkomst

Uw persoonsgegevens verkrijgen wij via u, indien u uw profiel aanmaakt dan wel aanvult of ons informatie toestuurt via enige andere wijze of onze website bezoekt, via uw werkgever, gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens en eventuele overige derden partijen.

Verstrekking aan derden

De door ons verzamende gegevens zijn nodig in het kader van de hierboven beschreven doeleinden en het voldoen aan de opdracht tot het berekenen en aangeven van de fiscale verplichtingen. Indien verstrekking van de gegevens aan derden nodig is voor het uitvoeren van de hiervoor genoemde doeleinden, stellen wij uw gegevens aan deze derden ter beschikking onder de door ons opgestelde voorwaarden in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen. Uw persoonsgegevens zullen in ieder geval aan de volgende categorieën instanties verstrekt:

Bewaartermijn

De persoonsgegevens worden alleen voor de hierboven gestelde doelen verwerkt. Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwerking van de hierboven omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke plicht bijvoorbeeld op grond van fiscale of civiele wetgeving.

Beveiliging

Wij gaan uiterst zorgvuldig om met de verwerking van uw gegevens. Wij nemen voortdurend passende maatregelen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies, ongeoorloofd gebruik of de wijziging ervan. Deze maatregelen zijn in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

Uw rechten

Als u vragen en/of opmerkingen heeft met betrekking tot de verwerking van uw   persoonsgegevens of het privacy statement, kunt u contact opnemen door een e- mail naar post@hilbrink-advies.nl te sturen. Daarnaast kunt u door daartoe een verzoek te sturen aan ons via de bovengenoemde contactgegevens, (in beginsel gratis) uw onderstaande rechten uitoefenen:

 A:    recht op toegang tot de persoonsgegevens die wij van u verwerken;

 B:    recht om deze gegevens aan te passen, indien deze niet correct zijn;

 C:    recht om deze gegevens te laten verwijderen na verplichte termijn;

 D:   recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;

 E:    recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;

 F:    recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens;

 G:   recht om te allen tijde uw toestemming in te trekken (indien toestemming    de grondslag is voor de verwerking).

In aanvulling op bovengenoemde rechten, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien u van mening bent dat wij uw persoonsgegevens hebben verwerkt in strijd met de toepasselijke wetgeving.

 

Wijzigingen in dit privacy statement

Dit privacy statement kan worden gewijzigd bij wijzigingen in de bedrijfsvoering van ons bedrijf. Het is daarom raadzaam om regelmatig dit privacy statement te raadplegen. De meest recente versie van dit privacy statement staat altijd gepubliceerd op onze website.

De directie

Uitgave 1 september 2019

 

Nieuws

Advieswijzer Alternatieve financieringsvormen

Bron: SRA Voor mkb-bedrijven is het niet eenvoudig om geld te lenen bij een bank. Lees meer »

Alsnog opgaaf UBD voor het jaar 2022 bij btw-verlegd!

Bron: SRA Eerder informeerden wij u al dat u een opgaaf UBD moest doen als u in 2023 betalingen d... Lees meer »

Aftrek zorgkosten voor aanpassing van auto van een ander

Bron: SRA - Publicatiedatum: 28-02-2024 De Belastingdienst heeft bevestigd dat aftrek van zorgkos... Lees meer »

Vanaf 5 maart SSEB aanvragen

Bron: SRA - Publicatiedatum: 29-02-2024 Ondernemers kunnen vanaf 5 maart 2024 weer de Subsidiereg... Lees meer »