Financieel, juridisch en fiscaal advies &
administratieve ondersteuning voor
ondernemers en particulieren

Compensatievergoeding ondernemers bij arbeidsongeschiktheid

Bron: Salarisnet februari 2019

De Regeling compensatie transitievergoeding is op 26 februari 2019 in de Staatscourant gepubliceerd. De regeling is een nadere uitwerking van de wet waarin de compensatieregeling is opgenomen. 

De wet en de regeling betreffen de compensatie van de transitievergoeding die werkgevers vanaf 1 april 2020 kunnen aanvragen als zij een langdurig arbeidsongeschikte werknemer ontslaan of hebben ontslagen vanaf 1 juli 2015.  Ook als een vergoeding is betaald in verband met het gedeeltelijk beëindigen van de arbeidsovereenkomst kan de werkgever compensatie krijgen.  

Termijnen 

In deze regeling staan de termijnen waarbinnen de werkgever de compensatie kan aanvragen bij het UWV. Ook staan in de regeling de termijnen waarbinnen UWV moet beslissen op een aanvraag. 

De aanvraag wordt afgewezen, indien deze wordt ingediend: 

 1. voordat de volledige vergoeding in verband met het eindigen of niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst aan de werknemer is verstrekt; of 
 2. meer dan zes maanden na de dag waarop de werkgever de volledige vergoeding aan de werknemer heeft verstrekt.  

Het tweede punt is niet van toepassing, indien de aanvraag voor 1 oktober 2020 is ingediend en de volledige vergoeding in verband met het eindigen of niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst voor 1 april 2020 aan de werknemer is verstrekt. Het UWV beslist binnen zes maanden na ontvangst van de aanvraag op een dergelijke aanvraag.  

Recht op compensatie

Om te beoordelen of recht bestaat op compensatie en wat de hoogte daarvan is, moet UWV in ieder geval het volgende kunnen vaststellen: 

 • dat sprake was van een arbeidsovereenkomst; 
 • de duur van de arbeidsovereenkomst; 
 • dat de werknemer ziek uit dienst is gegaan; 
 • dat transitievergoeding is betaald; 
 • hoe de berekening van de transitievergoeding heeft plaatsgevonden; en 
 • hoe hoog de kosten van de loondoorbetaling tijdens ziekte waren. 

Te verstrekken gegevens 

De werkgever zal hiertoe vaak de volgende gegevens verstrekken: 

 • De arbeidsovereenkomst met de betreffende werknemer. 
 • Wanneer de arbeidsovereenkomst niet van rechtswege is geëindigd: bescheiden waaruit blijkt dat de arbeidsovereenkomst is beëindigd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Dit kan zijn:
  – de beschikking waaruit blijkt dat UWV toestemming heeft verleend voor opzegging van de arbeidsovereenkomst wegens langdurige arbeidsongeschiktheid;
  – de beschikking van de kantonrechter waaruit blijkt dat de arbeidsovereenkomst om die reden is ontbonden; of
  – de beëindigingsovereenkomst die ziet op het (na ommekomst van de periode van het opzegverbod tijdens ziekte) met wederzijds goedvinden beëindigen van de arbeidsovereenkomst wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. 
 • Wanneer de arbeidsovereenkomst niet is opgezegd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid na toestemming van UWV: een verklaring van de werkgever dat de werknemer ziek was op het moment dat de arbeidsovereenkomst eindigde, de periode gedurende welke de werknemer ziek is geweest en de naam van de behandelend bedrijfsarts. 
 • Het door de werkgever tijdens ziekte betaalde loon (aan de hand van loonstroken). 
 • De gegevens die gebruikt zijn om de hoogte van de transitievergoeding te berekenen. 
 • Bewijs van betaling van de (transitie)vergoeding. Bij betaling in termijnen zullen betalingsbewijzen moeten worden overlegd waaruit blijkt dat de gehele vergoeding is voldaan. 

Slapende dienstverbanden 

De wet en de regeling moeten een einde maken aan slapende dienstverbanden waarbij langdurig zieke werknemers in dienst blijven maar geen salaris krijgen.  

Bewaren 

Het advies aan werkgevers die gebruik willen maken van de compensatieregeling is om alle documenten te bewaren die het einde van het dienstverband en de reden daarvan betreffen, evenals de berekening en betaling van de transitievergoeding.

Naar het overzicht

Nieuws

Hoge Raad: box 3 op basis van werkelijk rendement

Bron: SRA - Publicatiedatum: 06-06-2024 Donderdag 6 juni 2024 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat h... Lees meer »

Eisen inzake bestedingen ANBI verduidelijkt

Bron: SRA Algemeen Nut beogende Instellingen, ANBI’s, hebben onder voorwaarden recht op een aanta... Lees meer »

Let op bij terugvragen btw van niet-betalende debiteur

Bron: SRA - Publicatiedatum: 06-05-2024 Heeft u debiteuren die hun facturen niet (geheel) betalen? Lees meer »

Box 3? Wijzig vóór 1 mei 2024 uw voorlopige aanslag IB 2023!

Bron: SRA - Publicatiedatum: 17-04-2024 Heeft u vermogen in box 3? Dan kan het in bepaalde situat... Lees meer »